Asset Publisher Asset Publisher

Okolice ujścia Warty to jedno z najciekawszych miejsc w Polsce. Krzyżują się tu dwie wielkie rzeki Odra i Warta, kształtujące niezwykły charakter tego terenu. Cechą wyróżniającą krajobrazu Parku Krajobrazowego „Ujście Warty" spośród wielu innych są dominujące tereny otwarte – rozległe podmokłe łąki i pastwiska, liczne starorzecza, torfianki, glinianki, śródpolne oczka wodne i niewielkie zadrzewienia. Przecinająca je sieć niewielkich rzek i kanałów melioracyjnych liczy ponad 300 km długości i jest pozostałością rozbudowanej niegdyś sieci hydrologicznej rzeki Warty. Do drugiej połowy XVIII wieku przyujściowy odcinek Warty miał charakter śródlądowej delty o rozległej powierzchni. W następnych okresach przeprowadzano szereg prac zmierzających do ujarzmienia „dzikich" meandrów Warty i przynajmniej częściowego osuszenia terenu. Pomimo tych przekształceń dolina dolnej Warty posiada ogromną wartość przyrodniczą. Być może, paradoksalnie, przekształcenia owe umożliwiły powstanie nowych, bardzo cennych siedlisk. Poza terasami Odry i Warty występują tu także morenowe wysoczyzny i sandry.

Park Krajobrazowy „Ujście Warty" powstał w 1996 roku. Po powołaniu w 2001r. Parku Narodowego  „Ujście  Warty",  obejmuje  obecnie  obszar  20534,46  ha,  pozostając  jednym


z największych parków województwa lubuskiego. Park położony jest tuż przy granicy polsko- niemieckiej i obejmuje gminy: Słońsk, Witnica, Kostrzyn nad Odrą, Boleszkowice i Górzyca. W stanie posiadania Nadleśnictwa Rzepin znajduje się obszar Parku o powierzchni 55,16 ha.

Podstawami prawnymi utworzenia Parku Krajobrazowego „Ujście Warty" są następujące rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Wojewody Gorzowskiego Nr 7 z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Ujście Warty" ( Dz. Urz. woj. gorzowskiego Nr 1 z 14 lutego 1997 r.);
 • Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego p. n. „Ujście Warty" (Dz. Urz. z 2002 r. Nr 61, poz. 768);
 • Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia Nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Ujście Warty" (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 91 poz. 1357).
Na terenie Parku zabrania się:

 

 • Realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, ze zmianami);
 • Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz  wykonywania  czynności  w ramach  racjonalnej  gospodarki  rolnej,  leśnej,  rybackiej i łowieckiej;
 • Likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpożarowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
 • Pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
 • Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
 • Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

 • Budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
 • Likwidowania,  zasypywania  i przekształcania  zbiorników  wodnych,  starorzeczy  oraz obszarów wodno - błotnych;
 • Wylewania gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
 • Prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
 • Utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
 • Organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
 • Używania  łodzi  motorowych  i innego  sprzętu  motorowego  na  otwartych  zbiornikach wodnych.