Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego

 
 
 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Rzepin

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

w Dziale Finansowo - Księgowym

 

 1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin; ul. Puszczy Rzepińskiej 11; 69-110 Rzepin; tel. +48 957598605, e-mail: rzepin@szczecin.lasy.gov.pl

 

 1. Adresaci naboru:

Kandydaci spełniający poniższe wymagania.

 

 1. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
  1. Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia, finanse, rachunkowość)
    i staż pracy minimum 1 rok na stanowiskach związanych z księgowością (np. dział finansowy, ekonomiczny) lub średnie ekonomiczne i minimum 4 lata pracy na stanowiskach związanych z księgowością (np. dział finansowy, ekonomiczny).
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe (preferowane):
  1. Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Outlook).
  2. Znajomość ustawy o rachunkowości,
  3. Znajomość przepisów podatkowych w tym: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych.
  4. Ukończone kursy i szkolenia.
  5. Staż pracy na stanowiskach związanych z księgowością w ostatnich pięciu latach.
  6. Predyspozycje osobowe: dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność, punktualność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, chęć samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.

 

 1. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):
 1. Kontrola formalno-rachunkowa oraz ewidencja dokumentów księgowych zewnętrznych – faktur, rachunków, not księgowych.
 2. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zewnętrznych – faktur, rachunków, not księgowych.
 3. Analiza i kontrola kosztów nadleśnictwa pod kątem zgodności z planem Kont PGL LP.
 4. Prowadzenie ewidencji podatku VAT - rejestru sprzedaży i zakupu VAT, sporządzanie i wysyłanie JPK-V7M, deklaracji VAT-UE.
 5. Sporządzanie, księgowanie dokumentów wewnętrznych PK. 
 6. Kontrola faktur sprzedaży pod kątem podatku VAT oraz zgodności z planem kont PGL LP.
 7. Przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowej do analiz, sprawozdań związanych z zakresem obowiązków. 
 8. Udział w sporządzaniu sprawozdań i analiz finansowo-gospodarczych.
 9. Udział w miesięcznym i rocznym zamknięciu modułu „Finanse i księgowość”.
 10. Przygotowanie, wydruk i wysyłanie potwierdzeń sald (SILP). 
 11. Prowadzenie i terminowe rozliczanie rozrachunków wewnątrz instytucjonalnych;
 12. Bieżąca analiza obrotów i sald przypisanych kont.
 13. Prowadzenie ewidencji magazynowej.
 14. Rozliczanie usług wewnętrznych.
 15. Wyrównywanie otwartych pozycji.
 1. Oferowane warunki:
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – czas określony z możliwością   zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku

(w godzinach 7:00  -15.00).

 1. Praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie.
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy, zdobycie   doświadczenia zawodowego.
 3. Świadczenia socjalne i zdrowotne.
 1. Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba Nadleśnictwa Rzepin; ul. Puszczy Rzepińskiej 11; 69-110 Rzepin.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
  2. CV zawierające informacje, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, opatrzone własnoręcznym podpisem,
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje zawodowe (w tym kursy, szkolenia) oraz przebieg pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w tym szczególnej kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO /np. dane dotyczące zdrowia, przynależności związkowej, itp./- jeśli znajdują się w zakresie przekazanych danych (załącznik nr 1),
  5. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),
  6. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3),
  7. Oświadczenie dotyczące: (załącznik nr 4).
 • pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
 • niekaralności sądownie za przestępstwa umyślne, z chęci zysku lub innych pobudek.
 • stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku Księgowego.
  1. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
   z poprzednich miejsc pracy.
 1. Termin i miejsce składania ofert:
 1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 12.03.2021 r.,
  do godz. 15:00
  w następujący sposób:
 2. Osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Rzepin; ul. Puszczy Rzepińskiej11, 69-110 Rzepin, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – decyduje data wpływu do nadleśnictwa.
 3. Pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwo Rzepin; ul. Puszczy Rzepińskiej 11; 69-110 Rzepin. (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

 1. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie – w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

 

Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:

 „Nabór na stanowisko księgowego”.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Rzepin zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani.
 3. Nadleśnictwo Rzepin informuje, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych, jeśli kandydat nie zaznaczy tego w ofercie.
 4. Nieodesłane dokumenty będą trwale zniszczone po upływie 2 tygodni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego, jeżeli kandydat nie zgłosi się po ich odbiór osobiście.
 5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Rzepin zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 7. Nadleśnictwo Rzepin nie zwraca kandydatom kosztów związanych
  z rekrutacją.

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Beata Szulc Specjalista do spraw pracowniczych tel. 957598605 wew.131.

 

 

 

NADLEŚNICZY

Andrzej Cap