Web Content Display Web Content Display

Oferta organizacji polowań

                                                                                                                                                                          

Oferta pobytu oraz polowań  w OHZ LP Nadleśnictwa Rzepin

w sezonie 2020/2021

/PLN brutto/

 

 

 

1. Opłata za pobyt – 1 myśliwy/1dzień/                                                   700,-            

 

Cena obejmuje:

- zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem :

- organizacja polowania indywidualnego obejmuje :

      a. przygotowanie łowiska,

       b. zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego,

       c. przygotowanie tuszy pozyskanej zwierzyny do transportu i jej transport do 

           miejsca magazynowania,

       d. przygotowanie trofeum do preparacji i jego preparację,

       e. przygotowanie dokumentacji,

       f.  wydanie certyfikatu poświadczającego pozyskanie trofeum w OHZ LP,

       g. inne czynności związane z wykonywaniem polowania(poszukiwanie

            postrzałka, utylizacja odpadów itp.).

 

 

 

2. Transport myśliwego w łowisku

 

                       300,-

   

Ryczałt kosztów transportu w łowisku na polowaniach indywidualnych

 

wynosi na 1 myśliwego dziennie :

         

Myśliwy może zrezygnować z transportu Nadleśnictwa Rzepin i wykorzystywać do polowania pojazd własny.

   
             
 
 

DZIKI

 

Opłata za pozyskane trofeum:

 

 

Opłata

 

Brutto/PLN/

 

1.

Trofeum ( szable ) o długości do 13,99 cm:

 

a.

osobników o wadze do 29,99 kg

320

 

b.

osobników o wadze od 30,00 kg do 49,99 kg

635

 

c.

osobników o wadze od 50,00 kg do 79,99 kg

1200

 

d.

osobników o wadze powyżej 80,00 kg

1760

 

2.

Trofeum ( szable ), niezależnie od wagi tuszy:

 

a.

o długości od 14,00 do 15,99 cm

2200

 

b.

o długości od 16,00 do 19,99 cm

2350,00 + 61,00 zł za każdy 0,1 cm pow. 16,00 cm

 

c.

o długości powyżej 20,00 cm

4856,00 + 31,00 zł za każdy 0,1 cm                 pow. 20,00 cm

 

3.

Postrzelenie dzika

400

 

 

 

 

     

 

Do powyższych cen stosowane będą rabaty, odpowiednio :

- na polowaniach indywidualnych dziki       

       beztrofeowe         - 10%

       dziki orężne         - 15%

 

     
                   

 

 

JELENIE ŁANIE I CIELĘTA – trofea              250,-

                                                      - postrzelenie    650,-

 

DANIELE ŁANIE I CIELĘTA – trofea              200,-

                                                       - postrzelenie     500,-

 

SARNY KOZY I KOŹLĘTA  – trofea              140,-

                                                    - postrzelenie    250,-

 

 

ZWIERZYNA DROBNA

 

Opłata za pozyskane trofeum:            

             

              z lisa (czaszka) 1,00

              z szopa pracza (czaszka            1,00

              z jenota (czaszka)         1,00

              z norki amerykańskiej (skóra)              1,00

              z borsuka (czaszka)     68,00

              z kuny (czaszka)           57,00

              z tchórza (czaszka)       57,00

              z dzikiej gęsi (pióra)     79,00

              z dzikiej kaczki (pióra) 51,00

                        

Koszt preparacji wszystkich podanych w ww. tabeli trofeów oraz szabel dzików o długości do 13,99cm wynosi 100zł.

 

              Zakup tuszy lub skóry

skóra z dzika, jelenia, daniela w stanie surowym         za 1 kg              40,-

skóra wysuszona za 1 kg          70,-

dzika gęś(tusza) za 1 szt.          45,-

dzika kaczka(tusza) – za 1 sztukę        30,-

skóra z lisa, borsuka, kuny, jenota, norki amerykańskiej, tchórz, piżmak 60,-

skóra na medalion – za kg       130,-

tusza dzika w skórze – za kg    12,-

tusza jeleni i danieli w skórze – za kg 20,-

tusza sarny w skórze – za kg   24,-

Świadczenia towarzyszące   

1. Opłata za psy towarzyszące myśliwym:

              Cena obejmuje pobyt psa w pomieszczeniu zajmowanym przez myśliwego

              lub w pomieszczeniu wydzielonym, i wynosi od każdego psa dziennie          20,-

              Wyżywienie psa załatwia właściciel we własnym zakresie.

              Myśliwy może przywieźć psy na polowanie, które winny być zgłoszone przy

              zamówieniu polowania.

 

 2. Obsługa fotoreporterska (sesja zdjęciowa + realizacja reportażu filmowego) -       1000,-

- jeden dzień polowania

Warunki współpracy wynikające z warunków zawartych w umowie sprzedaży polowań, której w/w oferta cenowa stanowi załącznik.

1. Myśliwi, klienci  wykonujący polowania w OHZ Nadleśnictwa Rzepin są zobowiązani do znajomości i przestrzegania polskiego prawa łowieckiego. W przypadku jego naruszenia są zobowiązani do dokonania odpowiednich opłat określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej (Dz.U.2005.116.981). Zwierzyna bezprawnie pozyskana zostanie wyszczególniona w protokołach z polowań oraz w notach księgowych obciążających myśliwego, klienta do zapłaty z tego tytułu.

2. Tryb rozliczenia sprzedaży polowań i zapłaty zawarty jest w §2 i § 4

Umowy nr  …………..z dnia …………..2020r.    

3. Opłata za postrzelenie zwierzyny będzie naliczana wyłącznie w przypadku nie odnalezienia postrzałka. Prowadzący polowanie pędzone lub podprowadzający na polowaniu indywidualnym zobowiązany jest przedstawić myśliwemu bezsporne dowody zranienia w postaci farby lub ścinki. W przypadku odnalezienia postrzelonej sztuki, liczona będzie wyłącznie opłata za odstrzał wg wartości trofeum zawartej w cenniku. Na wyraźne życzenie myśliwego poszukiwanie zwierzyny postrzelonej, w celu odzyskania trofeum, może być kontynuowane po jego wyjeździe, o ile do protokołu z polowania myśliwy wniesie zobowiązanie uregulowania należności za odstrzał wg stawek określonych cennikiem pomniejszonym o dokonaną opłatę za postrzelenie zwierzyny oraz rekompensatę za utratę tuszy w wysokości ekwiwalentu wartości:

- 130 kg tuszy - jeleń byk,

- 50 kg tuszy   - daniel byk,

- 15 kg tuszy   - sarna rogacz,

- 80 kg tuszy   - dzik odyniec                                                                                                           

4. Dla klientów zagranicznych nie będą organizowane polowania, bez zgody Sprzedawcy, 

     w następujących terminach:

      - w okresie Świąt Wielkanocnych,

      - od 30 października do 02 listopada,

      - 11 listopada,

      - od 23 grudnia do 2 stycznia.

5. Rezygnacja klienta Kupującego z zamówionego polowania  indywidualnego w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem planowanego polowania, Kupujący zapłaci Sprzedawcy kwotę równoważną całości zamówionych    świadczeń pobytowych i organizacji polowania. 

6. W przypadku rezygnacji klienta lub klientów Kupującego z zakupionego polowania     zbiorowego, Kupujący zapłaci Sprzedawcy kwotę równoważną całości zamówionych  świadczeń pobytowych i organizacji polowania.

7. Rezygnacja klienta Kupującego z wyjścia do łowiska nie powoduje zmniejszenia zapłaty za zamówione dni polowania z wyłączeniem opłaty za transport w łowisku.

8. Rezygnacja klienta Kupującego z części pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) nie powoduje zmniejszenia zapłaty za zamówione dni pobytu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO).

1.          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 

1)            Administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa RZEPIN

2)            Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji;

3)            Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

4)            Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności

5)            Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 – 8a oraz art. 96 ust. 3 -3b PZP.

6)            Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiednio:  

                -              zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

                - przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata, 

                - przez okres,  o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE albo do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,

7)            Obowiązek podania danych osobowych  jest wymogiem ustawowym określonym  w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP,  

8)            W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

 

9)            Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:

                a)            na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

                b)           na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

                c)            na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

                d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8)            osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.