Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Rzepin ul. Puszczy Rzepińskiej 11 69-110 Rzepin

Wejscie do siedziby Nadlesnictwa znajduje się z tyłu budynku i jest na równie z chodnikiem. Zaraz po wejściu znajdują się schody - brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Pojazdy parkowane są na wyznaczonych miejscach obok budynku, brak miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnyc, wymaga on pochylni lub platformy dla osób niepełnosprawnych. Brak wind.

Korytarze przebiegaja na jednym posiomie wzdluż całego pietra. W budynki funkcjonuja dwa pietra oraz użytkowe poddasze, gdzie zlokalizowana jest sala konferencyjna. Pa piętrze zlokalizowany jest sekretariat Nadlesnictwa.

Na kazdym pietrze znajdują sie toalety - nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma petli indukcyjnych. Pracownicy budynku posługują sie wyłacznie językiem polskim.

W celu rozstrzygnięcia danej sprawy lub umówieniu terminu spotkania wskazany jest wczesniejszy kontakt atelefoniczny  na nr +48 95 75 98 605 lub email rzepin@szczecin.lasy.gov.pl