Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty – wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1493 rezerwatów większość to rezerwaty (1281) zlokalizowana jest na terenie PGL LP. Powierzchnia leśna w rezerwatach wynosi łącznie 96 tys. ha.

Rezerwat "MOKRADŁA SUŁOWSKIE" został uznany za rezerwat przyrody w dniu 1 stycznia 1990 roku otrzymując w ten sposób status prawny na podstawie Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26.11.1990. MP nr 48/90 poz. 366. Został on objęty ochroną częściową. Powierzchnia ogólna rezerwatu do 45,27 ha.
Podstawowym celem założenia rezerwatu w tym miejscu (w miejscowości Sułów) było zachowanie stanowisk rzadkich i ginących gatunków roślin i ptaków wodno - błotnych.
Przedmiotem ochrony jest eutrofizowane, zarastające jezioro porośnięte roślinnością oczeretową oraz torfowiskową.
W skład rezerwatu wchodzą dwa obiekty oddalone od siebie o ok. 300 metrów. Część północna obejmuje silnie zeutrofizowane, zarastające jezioro. Ponad 1/3 lustra wody porośnięta jest roślinnością wynurzoną. Część południową stanowi kompleks silnie podtopionych torfowisk porośniętych roślinnością oczeretową. W centralnej części kompleksu znajduje się mszyste torfowisko przejściowe.
Najważniejszymi osobliwościami rezerwatu są: wełnianka wąskolistna, żurawina błotna, grążel żółty, grzybienie białe, kłoć wiechowata. Z ptactwa wodno - błotnego na szczególną uwagę zasługują: gągoł, błotniak stawowy, kaczka czernica.

Rezerwat Mokradła Sułowskie

Fot. Rezerwat Mokradła Sułowskie

REZERWAT PRZYRODY "ŁĘGI KOŁO SŁUBIC"

   Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Lubuskiego, z dnia 23 kwietnia 2003 roku powstał rezerwat przyrody o powierzchni 397,94 ha – obecnie na gruntach N-ctwa (384,62) pod nazwą "ŁĘGI KOŁO SŁUBIC", położony w Gminie Słubice, w województwie lubuskim, w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Rzepin.

Pierwotna koncepcja ochrony kompleksu lasów łęgowych w dolinie Odry koło Słubic powstała w ramach projektu WWF "Zielona wstęga Odra - Nysa" (Jarmaczek, Pawlaczyk 1999). Dzięki inicjatywie Nadleśnictwa oraz szczegółowym badaniom prowadzonym w latach 1999 - 2000 obszar ten zakwalifikowano do objęcia ochroną w formie rezerwatu przyrody. Waloryzację przyrodniczą projektowanego rezerwatu wykonano w ramach prowadzonego przez Lubuski Klub Przyrodników, a finansowanego przez Fundację EkoFundusz, projektu aktywnej ochrony mokradeł w Polsce Zachodniej.
     Kompleks lasów łęgowych objęty ochroną ścisłą to jeden z największych i najciekawszych skupień tego typu środowisk w rejonie Środkowej Odry (rejon od Kępy koło Zielonej Góry, a ujściem Odry). Wraz z bardzo podobnym obszarem po stronie niemieckiej stanowi przykład ciekawych, fragmentami zachowanych w niewiele zmienionej formie, lasów egzystujących w wilgotnym środowisku starorzeczy.
      Rezerwat obejmuje swoim zasięgiem dwa kompleksy - północny i południowy. Kompleks północny ma charakter wydłużony o zróżnicowanym charakterze. Na międzywalu dominują dębowe lasy łęgowe, lecz znaczne powierzchnie zajmują tu odkryte błonia nadrzeczne z licznymi starorzeczami. Występują również podmokłe, ekstensywnie użytkowane pastwiska oraz fragmenty łęgów wierzbowych i topolowych. Za wałem dominują już znacznie bardziej zniekształcone lasy z dominacją dębu szypułkowego i udziałem gatunków drzew począwszy od buka, a kończąc na sośnie. Niewielkie fragmenty wzdłuż cieków mają charakter łęgów olszowo - jesionowych.
    Kompleks południowy stanowi mozaikę lasów łęgowych z dominacją dębu szypułkowego, śródleśnych łąk i polan oraz niewielkich starorzeczy.
Utworzony rezerwat jest jednym z większych podlegających ochronie kompleksów tego typu ekosystemów w Zachodniej Polsce.

Fot. Łęgi Koło Słubic